مجوزها

شرکت آکام تجارت هوشمند عضو رسمی نظام صنفی رایانه‌ای کشور می باشد.

 

گواهی عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران